ISOSI

Presentamos as

Condicións Xerais de Uso

CONDICIÓNS / XERAIS DE USO

Coñeza as responsabilidades, dereitos e obrigas derivadas da navegación deste sitio web.

Condicións Xerais de Uso

(actualizadas en novembro de 2020)

O presente documento ten por obxecto describir as Condicións Xerais de Uso, Política de Privacidade e Política de Cookies en virtude das cales se regulan o acceso e uso do sitio web www.isosi.es titularidade de SUARNAS SISTEMAS, S.L., en diante ISOSI.
- Domicilio social: Avenida de Puxeiros, 22 - Baixo Dereita / 36416, Mos (Pontevedra)
- CIF: B27843440
- Teléfono: 986 31 74 91
- E-mail: privacidad@isosi.es / comercial@isosi.es

O ACCESO Á INFORMACIÓN DESTA PÁXINA WEB IMPLICA A ACEPTACIÓN DAS SEGUINTES CONDICIÓNS DE USO: 

ISOSI publicou o seu sitio web para facilitar aos potenciais visitantes e clientes o acceso á información relativa ás actividades e produtos de ISOSI, así como información xeral en materia de enerxía, que ISOSI pon á disposición dos seus usuarios nas respectivas seccións deste sitio web.

A información exposta no sitio web déixase á libre disposición dos usuarios que accedan ao sitio de maneira particular e individual, sen custo algún. Queda expresamente prohibida a comercialización do dereito de acceso.

ISOSI pon o máximo empeño na exactitude e actualización da información publicada no seu sitio web. Con todo, non se responsabiliza das consecuencias da lectura da mesma.

ISOSI non se responsabiliza de ningún dano ou prexuízo sufrido polo usuario que puidese derivarse do acceso a este sitio web ou do uso dos contidos do mesmo.

ISOSI inclúe dentro dos seus contidos ligazóns con sitios pertencentes e/ou xestionados por terceiros co obxecto de facilitar o acceso a información dispoñible a través de Internet.

ISOSI non asume ningunha responsabilidade derivada da existencia de ligazóns entre os contidos deste sitio e contidos situados fóra do mesmo. Tales ligazóns ou mencións teñen unha finalidade exclusivamente informativa e, en ningún caso, implican o apoio, aprobación, comercialización ou relación algunha entre ISOSI e as persoas ou entidades autoras e/ou xestoras de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

Os encargados de sitios web que creen ligazóns con este sitio deben informar a ISOSI, por correo electrónico ao seguinte enderezo: privacidad@isosi.es

A inclusión das devanditas conexións non implicará ningún tipo de asociación ou participación coas entidades conectadas. ISOSI resérvase o dereito para denegar devandito acceso en calquera momento e non asume responsabilidade algunha en canto ao contido ou uso que fagan dos datos de carácter persoal.

Estas normas rexen para todas as páxinas que alberga ISOSI. Para saber como se procede cos datos persoais, rogámoslle lea as seguintes normas que aconsellamos consultar con regularidade, dado que poden ser actualizadas.

O visitante faise responsable e garante que os datos persoais que facilita a ISOSI son veraces e conta, cando cumpra, coa debida autorización do titular dos mesmos.

ISOSI tratará os datos de carácter persoal vinculados aos seus espazos webs respectando as esixencias da lexislación vixente, resaltando:


Novo Regulamento de Protección de Datos

A partir do 25 de Maio de 2018 é aplicable o novo Regulamento de Protección de Datos. O Regulamento UE 2016/679 harmoniza a lexislación en materia de Protección de Datos en toda a Unión Europea, incrementando a protección das persoas físicas titulares de datos persoais e outorgándolles un maior control sobre estes.

En ISOSI sempre nos preocupamos pola protección dos datos persoais. Por iso, actualizamos a nosa Política de Privacidade a fin de axustala á nova regulación e informarlle sobre os cambios que afectan os seus dereitos.

Os datos que ISOSI solicita polas diferentes vías (páxina web, correo electrónico, formularios electrónicos ou en papel) dentro da súa actividade comercial e de servizos, pasan a formar parte dun ficheiro de tratamento do cal é responsable.


Finalidades para as cales se solicitan datos:
- Xestionar e tramitar calquera tipo de solicitude de información.
- Manter informados aos nosos clientes e interesados das novidades de ISOSI.
- Facilitar aos clientes e interesados a información sobre a oferta de produtos e de servizos que consideramos do seu interese.

Duración da conservación dos datos:
No caso dos Provedores, Clientes, Socios e Persoal, conservamos os seus datos mentres dure a relación contractual con ISOSI.

Lexitimación dos tratamentos:
Os datos tratados por ISOSI son aqueles obtidos co consentimento do interesado, así como aqueles subministrados voluntariamente polos interesados por calquera medio.

Os datos necesarios para o mantemento dunha relación contractual (contrato: prestación de servizos; laboral; mercantil; entre outros)

Destinatarios dos datos:
Os datos non serán cedidos a terceiros.
En caso de cesión, será previamente informado da cesión, finalidade e identificación do cesionario.

Dereitos dos titulares dos datos:
Calquera persoa ten dereito a coñecer se ISOSI realiza tratamentos dos seus datos, ou non. E ten dereito a:

- Acceder aos seus datos persoais.
- Solicitar a rectificación dos datos inexactos.
- Solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins polos que foron recollidos.
- Opoñerse ao tratamento dos seus datos, por motivos relacionados coa súa situación particular, solicitando que non sexan tratados por ISOSI.
- En determinadas circunstancias, poderase solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
- Retirar o consentimento prestado, sen que iso afecte á licitude do tratamento que se realizou con anterioridade a dita retirada.

Cando se exerciten os dereitos de supresión, oposición, limitación ou se retire o consentimento, ISOSI deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

O titular dos datos poderá exercitar os dereitos contemplados no Capítulo III do Regulamento Xeral de Protección de Datos , así como da LOPD, dirixíndose a ISOSI, na Avenida de Puxeiros, 22 - Baixo Dereita / 36416, Mos (Pontevedra) ou se o prefire a través de correo electrónico ao seguinte enderezo: privacidad@isosi.es

Sempre que se exerciten os dereitos expostos, deberanse de acompañar á solicitude unha copia do seu DNI ou documento equivalente que permita comprobar a identidade.

Así mesmo, se non está conforme con como se atenderon os seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través da páxina web www.agpd.es.

Procedencia dos datos:
ISOSI
obtén os datos de carácter persoal directamente do interesado a través das seguintes canles:

- Correo electrónico
- Formularios / Cuestionarios (web, electrónicos ou formato papel)
- Intercambio de tarxetas de presentación

As categorías de datos:
- Datos de identificación
- Direccións electrónicas
- Información comercial
- Datos económicos
- Non se tratan datos especialmente protexidos.

Envío de Comunicacións comerciais:
De conformidade coa LSSSI poderá darse de baixa de calquera dos servizos de subscrición así como manifestar a súa oposición a non recibir informacións comerciais, enviando a palabra BAIXA aos seguintes enderezos:
- Correo electrónico: privacidad@isosi.es
- Correo postal: Avenida de Puxeiros, 22 - Baixo Dereita / 36416, Mos (Pontevedra)

Medidas de seguridade:
ISOSI
infórmalle de que aplica as medidas de seguridade necesarias para evitar o roubo, alteración ou acceso non autorizado aos datos, tendo en conta o estado da técnica, os custos de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, así como en caso de subcontratación de servizos esixirá e velará por que o encargado do tratamento aplique medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado aos riscos existentes, conforme se recolle no art. 32 do Regulamento Xeral de Protección de Datos.

O acceso e uso da área Privada de ISOSI que forma parte do sitio web está reservado exclusivamente para os clientes de ISOSI.

A súa utilización e explotación implica a expresa e plena aceptación destas condicións xerais na versión publicada no momento en que o cliente acceda ao mesmo, sen prexuízo das condicións particulares que puidesen aplicarse nalgúns dos servizos concretos do sitio web.

O acceso a determinados contidos e/ou servizos, ofrecidos a través da área Privada reservados para os clientes, atópase sometido a certas condicións particulares propias que, segundo os casos, substitúen, completan e/ou modifican as condicións xerais do presente sitio web.

Por tanto, con anterioridade ao acceso e/ou utilización dos devanditos contidos, o usuario deberá ler atentamente as correspondentes condicións particulares quedando baixo a súa enteira responsabilidade. O cliente acepta que o acceso ao presente sitio web e aos contidos incluídos no mesmo ten lugar libre e conscientemente, baixo a súa exclusiva responsabilidade.

ISOSI non garante o funcionamento permanente do sitio web nin a inexistencia de erros de software, fallos nas comunicacións ou outros problemas de hardware, non respondendo en ningún caso das consecuencias que puidesen derivarse dos mesmos para os usuarios. Con todo, fai todos os esforzos dentro dos seus medios para ofrecer a información contida en ISOSI de forma veraz e sen erros tipográficos. No caso de que nalgún momento se producise algún erro ou anomalía durante a utilización, rogamos póñao en coñecemento a través de correo electrónico na seguinte enderezo: privacidad@isosi.es

Así mesmo, en ningún caso ISOSI se fará responsable dos posibles danos directos, indirectos, especiais ou de calquera outro tipo, derivados do uso desta web, ou de calquera outra web á que se dirixa dende esta, incluíndo, sen limitación algunha, calquera perda de beneficio, interrupción do negocio, perda de programas ou outros datos da información tratada no seu sistema, mesmo no caso de que se nos informase expresamente da posibilidade de tales danos.

ISOSI resérvase o dereito para modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización do sitio web que aloxa a área Privada, así como os contidos, servizos e as condicións requiridas para utilizar os mesmos cando o considere oportuno ou coa finalidade de adecuarse aos cambios lexislativos e tecnolóxicos futuros. Estas modificacións serán válidas desde a súa publicación no sitio web.

ISOSI resérvase o dereito para interromper o acceso á Área Privada presente no sitio web en calquera momento e sen aviso previo, xa sexa por motivos técnicos, de seguridade, de control, de mantemento, por fallos de subministración eléctrica ou por calquera outra causa. Dita interrupción poderá ter carácter temporal ou definitivo, nese caso comunicarase tal circunstancia ao usuario, quen poderá sufrir a perda, no seu caso, da información almacenada nos distintos servizos, sen dar lugar a indemnización algunha.


6.1. Condicións Particulares

O Cliente obrígase a manter en segredo e utilizar de forma dilixente o nome de usuario e contrasinal para acceder á Área Privada.

Cada cliente ten responsabilidade plena de uso e custodia sobre as súas claves de acceso, sendo responsable da veracidade dos datos persoais facilitados a ISOSI. Neste sentido ISOSI estará exento de calquera responsabilidade derivada do incorrecto uso ou neglixencia do usuario do cumprimento da obrigación das claves de acceso.

Así mesmo, é obrigación do usuario notificar de forma inmediata a ISOSI calquera feito que permita o uso indebido dos identificadores e/ou contrasinais, tales como o roubo, extravío ou o acceso non autorizado aos mesmos, co fin de proceder á súa inmediata cancelación. Mentres non se comuniquen tales feitos, ISOSI quedará eximida de calquera responsabilidade que puidese derivarse do uso indebido dos identificadores ou contrasinais por terceiros non autorizados.

Para calquera incidencia relacionada co servizo, poderá dirixirse a ISOSI na Avenida de Puxeiros, 22 - Baixo Dereita / 36416, Mos (Pontevedra) ou ao seu E-mail: privacidad@isosi.es


6.2. Actos Prohibidos

Prohíbese ao Cliente realizar as seguintes accións:
- Difundir, reproducir ou comunicar publicamente contidos da páxina Web, de Usuarios ou terceiros, sen a autorización previa do titular dos dereitos dos datos ou contidos.
- Toda acción apta para perxudicar a funcionalidade da infraestrutura da páxina Web, especialmente para sobrecargarla.
- Utilizar calquera dos materiais e informacións contidos na páxina Web con fins ilícitos e expresamente prohibidos nas presentes Condicións Legais, así como nas Condicións Particulares e que, no seu caso, resulten contrarios aos dereitos e intereses de ISOSI, os seus membros e/ou terceiros, e deberá responder fronte aos mesmos en caso de contravir ou incumprir ditas obrigacións e/ou que, de calquera modo (incluída a introdución ou difusión de "virus informáticos"), dane, inutilice, sobrecargue, deteriore ou impida a normal utilización do servizo.


6.3. Perda da condición de asociado ao Servizo

ISOSI resérvase o dereito de dar de baixa da Área Privada a todos aqueles clientes que non cumpran coas normas establecidas, nin cos estatutos da empresa, así como bloquear ou eliminar todos aqueles contidos que atenten contra a moral ou os bos costumes ou que infrinxan os dereitos e as normas establecidas polas leis.

O cliente que incumpra intencional ou culpablemente calquera das precedentes obrigacións responderá de todos os danos e prexuízos que cause.

En cumprimento do artigo 21 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de servizos de sociedade da información e comercio electrónico (LSSI), informámoslle que este sitio web pode utilizar Cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina)

As Cookies que utiliza este sitio web son Cookies técnicas.

Estas Cookies utilízanse para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio web. Son de carácter temporal, e teñen como única finalidade facer máis eficaz a transmisión por unha rede de comunicacións electrónicas ou, na medida que resultan estritamente necesarias, para a prestación dun servizo expresamente solicitado polo usuario, e desaparecen ao rematar a sesión. En ningún caso, este tipo de cookies se utilizan para recoller información de carácter persoal.

Se se desactivan estas cookies, non poderá recibir correctamente os nosos contidos e servizos.

Direccións IP: Os servidores do sitio web poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un computador cando este se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servizos web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

Pódense permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo mediante a configuración das opcións do navegador instalado no mesmo. Para iso, pode visitar a sección de Axuda do seu navegador onde atopará información sobre como cambiar a configuración do uso de cookies. A opción de bloqueo de Cookies no seu navegador pode non permitirlle o uso pleno de todas as funcionalidades do Website.

Para cambiar a configuración das cookies, pode acceder a:

- Microsoft Internet Explorer ou Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
- Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
- Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Este Sitio web réxese polas leis españolas e atópase protexido pola lexislación nacional e internacional sobre propiedade intelectual e industrial.

Todos os elementos (marcas, deseños, textos, ligazóns, logos, imaxes, vídeos, elementos sonoros, software, bases de datos, códigos...) contidos na páxina de ISOSI www.isosi.es están protexidos polo dereito nacional e internacional de propiedade intelectual. Estes elementos son propiedade exclusiva de ISOSI.

Calquera reprodución, transmisión, adaptación, tradución, modificación, comunicación ao público, ou calquera outra explotación de todo ou parte do contido deste Sitio web, efectuada de calquera forma ou por calquera medio, electrónico, mecánico ou outro, están estritamente prohibidos salvo autorización previa por escrito de ISOSI. Calquera infracción destes dereitos pode dar lugar a procedementos extraxudiciais ou xudiciais civís ou penais que correspondan.

ISOSI non concede ningunha licenza ou autorización de uso de ningunha clase sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou sobre calquera outra propiedade ou dereito relacionado co Portal, os servizos ou os contidos do mesmo.
A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos achegados polos Usuarios é da exclusiva responsabilidade dos mesmos.

Queda expresamente prohibida a copia ou reprodución da información publicada mediante calquera soporte electrónico (páxinas Web, bases de datos ou publicacións electrónicas) que permita a redifusión de calquera información publicada neste sitio web a múltiples usuarios sen o previo consentimento por escrito de ISOSI.

ISOSI e o Cliente, con renuncia expresa a calquera outro foro, sométense para calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou uso da Web, ao dos Xulgados e Tribunais da cidade de Madrid (España)

Para máis información, envíenos unha mensaxe a privacidad@isosi.es

Contacto

Polígono Industrial da Granxa. Avenida Principal, nave 8. 36475 - O Porriño (Pontevedra)

(+34) 986 31 74 91
(+34) 727 743 645

comercial@isosi.es

Un traballo de Spauria®

Web deseñada e programada por Spauria®.